แนวข้อสอบ IELTS

แนวข้อสอบ IELTS
และเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS

 

IELTS (The International English Language Testing System)
     เป็นข้อสอบที่จัดขึ้นเพื่อทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลักสูตรนานาชาติ


ข้อสอบ IELTS เป็นออกเป็น 2 ประเภท คือ


• Academic Module ใช้เพื่อศึกษาต่อตั้งแต่ปริญญาทั้งในและต่างประเทศ
• General Training Module ใช้เพื่อทำงานหรืออบรมงานในต่างประเทศ


ข้อสอบ IELTS (Academic Module)
การให้คะแนนมีตั้งแต่ Band 0 ถึง 9 ข้อสอบมีทั้งหมด 4 ทักษะ คือ


1. IELTS Listening Test มีทั้งหมด 40 ข้อ 4 parts ใช้เวลาฟังประมาณ 20 นาที หลังจากที่ผู้เข้าสอบฟังเสร็จ 40 ข้อ ทางศูนย์สอบจะให้เวลาผู้เข้าสอบ 10 นาที ในการนำคำตอบที่ได้ร่างไว้ไปเขียนใน answer sheet
2. IELTS Reading Test ในส่วนของ Academic Module มีทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ให้เวลาทั้งหมด 60 นาที และในส่วนของ General Training Module มีทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที โดยลักษณะของคำถามจะมีเติมคำ จับคู่ย่อหน้า Heading คำถามประเภท TRUE, FALSE, NOT GIVEN และอื่นๆ
3. IELTS Writing Test ให้เวลา 60 นาที แบ่งออกเป็น

 • Writing Task 1 สำหรับ Academic Module จะเป็นการบรรยายกราฟชนิดต่างๆ ส่วน General Training Module จะเป็นการเขียนจดหมาย กำหนดต้องเขียนขั้นต่ำ 150 คำขึ้นไป  สำหรับ Writing Task 1 ผู้เข้าสอบควรใช้เวลาเขียนประมาณ 20 นาที
 • Writing Task 2 ทั้ง Academic Module และ General Training Module จะเป็นการเขียน Essay กำหนดต้องเขียนขั้นต่ำ 250 คำขึ้นไป สำหรับ Writing Task 2 ผู้เข้าสอบ ควร  ใช้เวลาเขียนประมาณ 40 นาที

4. IELTS Speaking Test ใช้เวลาประมาณ 15 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ

 •  ถามเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวันของผู้เข้าสอบ
 • ทางกรรมการจะมีบัตรคำถามมาให้ ซึ่งในบัตรคำถามจะมีคำถามย่อย 4 ข้อ ทางกรรมการจะให้เวลาผู้เข้าสอบ 1 นาทีในการบันทึกคร่าวๆ ว่าจะพูดอะไร หลังจากนั้นจะให้ผู้เข้าสอบ พูดโดยจับเวลาประมาณ 2 นาที
 • ตัวอย่างคำถาม
  Describe an open-air or street market which you enjoyed visiting. You should say :
  Where the market is
  What the market sells
  How big the market is
  And explain why you enjoyed visiting this market.
  Credit : หนังสือ Cambridge English IELTS 9
 • เป็นคำถามประเภท Discussion Topics ถามประมาณ 3-4 ข้อ ให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์และส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่มีหัวข้อเกี่ยวโยงกับส่วนที่สอง
 • ตัวอย่างเช่น
 •  What do you think are the advantages of buying things from shops rather than markets?

           How does advertising influence what people choose to buy? Is this true for everyone?
           Credit : หนังสือ Cambridge English IELTS 9

 

ศูนย์สมัครสอบ IELTS
1. British Council โทร 02-657-5678 (Bangkok)
2. IDP โทร 02-638-3111


ค่าสอบ IELTS
1. Academic Module and General Training Module  6,900 บาท

2. IELTS for UKVI เป็นข้อสอบ IELTS สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อไปเรียนต่อยังประเทศอังกฤษ ราคา 7,710 บาท
ทั้งนี้ผู้เข้าสอบควรสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ส่วนผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบ 13 วัน

 

เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS

1. การฟัง มีทั้งสิ้น 4 parts 40 ข้อ (ให้เวลา 30 นาที) และเวลาอีก 10 นาทีตอบลง answer sheet

เทคนิคการฟัง IELTS Listening Test


- อ่านโจทย์และขีดเส้นใต้ key words ล่วงหน้า และ- อ่านโจทย์แต่ละประเภทให้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อสอบเติมคำ no more than …… words
- พยายามฟังคำที่มีเหมือนกับในโจทย์ที่ให้มา ( synonym/ similar words)


- อาจเจอหลาย accent (ต้องฝึกฟังมาหลายๆ สำเนียง)
- ฝึกการทำสอบ : ฟัง + อ่าน + จดโน้ต ไปพร้อมๆ กัน
- ระหว่างเปลี่ยน section ควรเช็คคำตอบ และ ดูคำถามข้อถัดไปล่วงหน้า
- เติมคำ ระวัง grammar เช่น unit (หน่วย) เซน กิโล เติม s, es / หน่วยเงิน
- ระวัง verb forms, spelling, plural การเติม s, es


- หากเจอการกรอกแผนที่ให้พยายามฟังจุดเริ่มต้น turn left, turn right, corner, next, near, opposite, west, east, north, south เป็นต้น
- ตอบผิดไม่ติดลบ ถ้าไม่รู้ควรเดา อย่าเว้นว่าง

 


2. เทคนิคการอ่าน IELTS Reading Test
สำหรับ Academic Modules มีทั้งหมด 3 เรื่อง ให้เวลา 1 ชั่วโมง (เรื่องละ 20 นาที)


1. อ่านชื่อเรื่อง
2. อ่านคำถาม ขีดเส้นใต้ key word ของคำถามนั้นๆ
3. ใช้เทคนิคดังต่อไปนี้


- Prediction Skill : title subtitle
- Skimming Skill : ไม่อ่านทุกคำ คือการอ่านเพื่อเก็บประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่อง ผู้อ่านสามารถอ่านเฉพาะสองประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของแต่ละย่อหน้า หรืออ่านแบบข้ามๆเพื่อเก็บรายละเอียดบางอย่างเท่านั้น
- Scanning : specific information คือ การอ่านและกวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลเฉพาะเจาะจง เช่น สถานที่ วันที่ คน และอื่น ๆ

 

 • guessคำศัพท์ : เอาใจความโดยรวม

4. ขณะหาคำตอบในเนื้อเรื่อง ผู้อ่านควรหาคำ / ประโยคให้เหมือนกับในโจทย์ที่ให้มา ( synonym/ similar words)
5. คำถามประเภทถาม lists of heading ควรอ่านประโยคแรกของย่อหน้านั้นๆ เพื่อหา main idea ของแต่ละย่อหน้าก่อน
6. อย่าใช้เวลากับข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไป หากทำไม่ได้ให้ข้ามไปก่อน

 

ข้อควรระวังในการทำ Reading คือ
- การบริหารเวลา ควรใช้เวลา 20 นาที / 1 เรื่อง
- อ่านโจทย์แต่ละประเภทให้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อสอบเติมคำ no more than …… words
- อ่านโจทย์ให้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อสอบประเภทให้เติม True , False, Yes, No, Not Given


3. เทคนิคการเขียน IELTS Writing Test
สำหรับ Academic Modules การเขียนแบ่งเป็น 2 tasks ให้เวลา 1 ชั่วโมง
Task 1. การเขียนบรรยาย graph / table / diagram
- อย่างน้อย 150 คำ ควรใช้เวลา 20 นาที

 • ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดทั้งหมดลงไป แต่ให้พยายามเลือกบรรยายเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้น
 • ผู้เขียนควรเน้นการเขียนเชิงเปรียบเทียบข้อมูล ถ้าเป็นกราฟเส้นก็แสดงแนวโน้มขึ้นลงพร้อมเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
 • ไม่ต้องเขียนความเห็นใดๆลงไป
 • ระวังการใช้ tenses อดีต ปัจจุบัน อนาคต

 

Task 2. การเขียน short essay (อย่างน้อย 250 คำ)
- อย่าลืม อย่างน้อย 250 คำ ควรใช้เวลา 40 นาที
- อ่านคำถามให้ตรงประเด็น มีคำอธิบายชัดเจน ยกตัวอย่าง และตอบให้ครบทุกคำถาม
- พยายามใช้ linking words มาช่วยในการลำดับความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- วางแผนก่อนเขียน
- ควรใส่ personal experience และยกตัวอย่างประกอบการเขียนลงไป
- ระวัง structure / วางแผน paragraph / มี introduction, body และ conclusion
- เขียนทั้ง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แล้วสรุปว่าน้ำหนักเอนไปทางไหนมากกว่า
- ระวังเรื่อง spelling และ พยายามใช้คำศัพท์ให้หลากหลาย
- พยายามใช้โครงสร้างประโยคให้หลากหลาย เช่น Passive Voice, Relative Clause, Complex Sentence, Compound Sentence เป็นต้น

 


4. เทคนิคการพูด IELTS Speaking Test
พยายามพูดให้มีความคล่อง เชื่อมโยง มีตัวเชื่อม เหตุผลและตัวอย่างประกอบ


   4.1 Intro & Interview (4-5 นาที)
         - เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการบ้าน ครอบครัว การทำงาน การเรียน งานอดิเรก
   4.2 Individual long term (3-4 นาที)
         - อาจารย์จะเลือก topic มา 1 เรื่องให้กระดาษเพื่อร่างประมาณ 1 นาที จากนั้นจะให้พูด แบบ non-stop (speech) เป็นเวลา 2 นาที ห้ามหยุดจนกว่าอาจารย์จะบอกให้หยุด
           และควรตอบให้ครบ ทั้ง 4 คำถามที่ให้มาในกระดาษด้วย

   4.3 Two-way discussion (4-5 นาที)
         - discuss ใน topic ต่อเนื่องจากข้อ 4.2 เป็นคำถามประเภทถามความคิดเห็น ให้ผู้สอบใส่เหตุผลและความคิดเห็นพร้อมทั้งยกตัวอย่างลงไป


หลักการให้คะแนน Speaking
ประกอบด้วย 4 ส่วน
1. Fluency Coherence : ความคล่อง และความเชื่อมโยง (ไม่พูดตะกุกตะกัก ต่อเป็นธรรมชาติ และต่อเนื่อง)
2. Lexical resource : การใช้ศัพท์ ไม่ใช้ศัพท์ที่ง่ายหรือคำซ้ำมากเกินไป (ควรใช้ศัพท์ advance บ้าง)
3. Grammatical Range and Accuracy เช่น ถาม past ตอบ past
4. Pronunciation : ต้อง stress คำให้ถูกต้อง เน้นการสื่อสารให้ถูกอารมณ์


30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 3340 ครั้ง

Engine by shopup.com